Икономически предимства

Прилагането на БИОХУМАКС® при всички култури води до реализиране на добавка в добива до 60 %;

Прилагането на БИОХУМАКС® при всички култури води до преки икономии от химически торове от 30 до 100 %;

Ниски логистични разходи в сравнение с конвенционалните торове;

Внасянето на БИОХУМАКС® в посевите става по време, когато се извършват пръскания срещу плевели, заболявания и вредители, и комбинирането му с други пестициди води до икономии на време, горива и финансови средства;

Финансови бонус схеми, предлагани ежегодно от фирмата производител, водещи до преки икономии на парични средства;

БИОХУМАКС® намалява риска от загуба на посевен материал, в следствие от непоникване на семената и неприхващане на посадъчен материал с до 60 %;

Прилагането на БИОХУМАКС® води до по-добра студоустойчивост и сухоустойчивост на растенията.

БИОХУМАКС® спомага за изграждане на мощна коренова система, което за есеннозимните култури и младите трайни насаждения е гаранция за по-малки загуби на растения и посадъчен материал след презимуването им;

Прилагането на БИОХУМАКС® води до намаляване на нуждата от борба с икономически важни заболявания при растенията и някои фитопатогени, зимуващи в почвата.