Дългосрочни предимства

Системното прилагане на БИОХУМАКС® води до повишаване на хумусното съдържание на почвите, респективно на тяхното плодородие;

БИОХУМАКС® оказва очистващ (рекултивиращ) ефект върху растенията и почвите;

БИОХУМАКС® спомага терморежима на почвите;

БИОХУМАКС® нормализира pH на почвите;

БИОХУМАКС® подобрява аерацията на почвите;

БИОХУМАКС® намалява нуждата от прилагане на синтетично торене;

БИОХУМАКС® спомага оструктуряването на почвите;

БИОХУМАКС® при трайни насаждения, лозя и многогодишни треви и храсти спомага развитието на кореновата система и повишава независимостта от вода, хранителни вещества и имуномодулиращи химични вещества.