Биохумакс ® - въпроси и отговори слънчоглед пшеница царевица клубенни култури овощни култури лозови насаждения розови насаждения
Biohumax Biohumax
 

Често задавани въпроси от фермери

1. Каква е официалната регистрация на БИОХУМАКС®?
БИОХУМАКС® като класифициран в групата на органичните течни торове не подлежи на задължителен регистрационен режим съгласно законодателството на България. Необходимо е да се извърши анализ от Централна лаборатория по контрол на пестициди, нитрати и тежки метали към Националната служба по растителна защита към Министерство на земеделието и горите на България и съдържанието в бутилките да отговаря на изпитвателния протокол по партида, издаден от гореупоменатата лаборатория. С копие от тези протоколи разполага всеки от представителите на производителя.

2. Какво представлява БИОХУМАКС®?
Течна натурална органична тор от групата на калиевите хумати на база воден извлек от Уормкомпост от червени калифорнийски червеи.

3. Кое е различното в сравнение с NPK листни торове?
Различията са във връзка със състава, механизма на действие, спектъра на приложение, ефективността на технологиите за прилагане и цената за единица площ.

4. Как с толкова малко като физическо количество азот, фосфор и калий действа продуктът върху посевния материал и растенията?
Действието на БИОХУМАКС® се дължи основно на наличието в състава му на висока концентрация на хуминови и фулвокиселини, както и на микроелементи в хелатна(директно усвоима) форма. Някои от ефектите са в следствие на богатото съдържание на естествена почвена микрофлора в състава на БИОХУМАКС®.

5. Смесим ли е продукта с други пестициди?
Да. Поради нищожната активност на хуминовите и фулвокиселини, съставляващи продукта, той не проявява активност или реактивност към над 118 пестицидни групи, в това число и мед-съдържащи фитофармацефтични продукти.

6. Има ли предозиране на БИОХУМАКС® когато се увеличи препоръчаната доза?
Да, единствено при внасяне на продукта през листата (листно пръскане). При листно прилагане на БИОХУМАКС® е необходимо да се спазват препоръките за дозировка на производителя. При останалите приложения опасност от предозиране няма.

7. Какво е действието на продукта върху заболявания при растенията и на какво се дължи то?
Все още няма официални данни от фитопатологични изпитвания на продукта, но отзивите на клиенти, ползвали БИОХУМАКС® са отлични и в това направление. Някои от споделените наблюдавани ефекти са:
При прилагане на БИОХУМАКС® върху монокултура (повторка) за есенно-зимни житни култури, риска от поява на базисно гниене намалява до 100 %. Чувствително намалява опасността от нападение на брашнеста мана. При лозови насаждения са констатирани положителни ефекти по отношение на икономически важни заболявания като мана и брашнеста мана (оидиум) след  трикратно третиране на насажденията, както и на сиво гниене по гроздето. При зеленчуковите култури има положителни ефекти във връзка с мозайки и мани, както и при сечене на разсада.

8. Къде се изпитва продукта в България и в чужбина?
В България: КОС - Кърджали, КОС - Хасково, КОС - Ямбол, КОС - Хан Крум, ДЗИ -  Ген.Тошево, ЗИ – Шумен, НИГО – Ст.Загора, ИПЖ – Троян.

9. Ако ние започнем да отглеждаме червеи за добиване на уормикомпост няма ли да получим същия ефект от уормикомпоста след внасянето му във почвата?
Ефекта от прилагането на необработен компост ще бъде същия след 2 до 3 години - след период на разпад до състояние на БИОХУМАКС®.

10. Може ли БИОХУМАКС® да се смесва с инсектициди при третиране на посевен материал при пролетните култури слънчоглед и царевица?
Да, без да се неутрализира действието на хуминовите и фулвокиселините, както и неговия макро и микро химичен състав. Една част от полезната микрофлора се унищожава, но тази част не влияе съществено върху крайния резултат от пълното(по технология) прилагане на БИОХУМАКС®.

11. Може ли БИОХУМАКС® да се смесва с фунгициди при третиране на посевен материал при есенно-зимни култури пшеница и ечемик?
Да, това е желателно във връзка с възможността за получаване на синергичен ефект от действието на двата продукта и улеснение при извършване на третирането за стопаните.

12. Поврежда ли се продукта при замръзване?
Да, БИОХУМАКС® не е годен за прилагане след замръзване и след последващо размръзяване.

13. Кога е най-подходящото време за пръскане на продукта през листата в денонощието?
В следобедните часове от 17.00 до 21.00 часа и сутрешните часове от 7.00 до 11.00 часа.

14. Колко часа след прилагане на БИОХУМАКС® не трябва да вали дъжд?
12 часа след прилагането, въпреки че ако завали дъжд и дозата внесена върху листната маса се отмие, тя попада върху почвата и оттам не се отмива, имайки предвид богатото съдържание на хуминови и фулвокиселини в състава на БИОХУМАКС®.

15. Изпарява ли се продукта и има ли в състава си летливи съединения?
Да, доколкото трябва да се вземе под внимание факта, че БИОХУМАКС® е екстракт от Ломбрикомпост от Червен Калифорнийски червей на водна основа. След използване продуктът трябва да се запечата добре.

    Всички права запазени © 2021 Проджект България Агро Груп ООД
EN BG RO RO