Биохумакс ® - дългосрочни предимства слънчоглед пшеница царевица клубенни култури овощни култури лозови насаждения розови насаждения
Biohumax Biohumax
 

Дългосрочни предимства

  • системното прилагане на технологията води до повишаване на хумусното съдържание на почвите, респективно на тяхното плодородие
  • има очистващ ефект върху растенията и почвите
  • подобрява терморежима на почвите
  • нормализира pH на почвите
  • подобрява аерацията на почвите
  • намалява нуждата от прилагане на синтетично торене
  • спомага оструктуряването на почвите
  • при трайни насаждения, лозя и многогодишни треви и храсти спомага развитието на кореновата система и повишава независимостта от вода, хранителни вещества и имуномодулиращи условия

    Всички права запазени © 2021 Проджект България Агро Груп ООД
EN BG RO RO